Vi är alla adjektivens fångar eller den vulgärempiriska wittgensteinianismens framväxt

Jag har absolut för mig att Jeff Goldblum i Jurassic Park vid ett tillfälle säger nedlåtande att ”adjectives are the crutches of weak mind” – men jag kan inte hitta citatet, så jag får väl nöja mig med att tänka att det vore bra om han sagt det. Adjektiv beskriver oss, och det betyder förstås också att de begränsar oss — om man kunde se till hela världslitteraturen och spåra de olika spänningsfält som adjketiven låser upp oss i så skulle den landskapsskissen säga mycket om oss som människor och om våra inre liv. Det skulle möjliggöra en sorts vulgärempirisk wittgensteinianism som skissar upp språkspelen och ger oss möjlighet att se hur tänkandets avlagringar definierar oss.

Det visar sig att det är fullt möjligt att göra just detta. Ett gäng danska forskare publicerade just en intressant artikel om vilka adjektiv som används för män respektive kvinnor i mer än 3.5 miljoner böcker (ur Google’s samling digitaliserad litteratur). Resultatet är inte överraskande men talande:

Screenshot 2019-08-28 at 11.42.03

Det är lätt att se enkla saker som att de positiva adjektiv som används om kvinnor oftare relaterar till utseende, menar forskarna och det är också uppenbart hur mansidealet ser ut när man ser ord som ”honorable” och ”brave” och ”just” och ”righteous”.

Inte överraskande – alltså. Men intressant – särskilt i en tid när vi diskuterar hur vi skall kunna komma tillrätta med enkla schablonbilder och representera världen på ett bättre sätt. Den tröghet som detta projekt möter är inte främst teknisk – det handlar inte om algoritmer – det handlar om oss, om språket och om vårt tänkandes utveckling de senaste tusentals åren.

Artikeln i sin helhet finns här.

Att läsa Hertzberg om hur von Wright läste Wittgenstein

I essän “Att förstå en filosof i förhållande till hans tid – von Wright läser Wittgenstein” (i den fina boken Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som intellektuell (red. Johan Strang och Thomas Wallgren)) utvecklar Lars Hertzberg en mängd intressanta teman som alla cirklar kring frågan om hur vi läser en filosofs liv i förhållande till dennes verk. Frågan om det biografiska filtrets betydelse för tolkningen av ett verk förekommer inte bara i filosofin, men den uppvisar, som Hertzberg visar, särskilda nyanser och särdrag som ger den en särställning i just filosofin – och just kring Wittgenstein finns det fruktbara marker att utforska här.


En utmärkt essäbok om von Wright

von Wright skiftar perspektiv på Wittgenstein över tid, och Hertzberg visar hur han går från att vilja – förenklat – skilja verk och person till att peka på hur Wittgensteins samtidssyn kan ses som en grund för hans analys av språkspel och livsformer: här fanns nämligen verktyg som kunde användas för att belysa var samtiden förvrängts och hur dessa förvrängningar hade sina rötter i vår relation till språket. Kanske, menar Hertzberg, påverkades von Wright av den betydelse hans essäistik hade för honom själv – något som i andra essäer i boken utforskas mer grundligt, och som onekligen framstår som något av en gåta för von Wright själv, när han reflekterar över det.

Hertzberg påpekar att Wittgenstein tydligt skiljer sina iakttagelser av samtiden från sina mer “rent” filosofiska arbeten, och att detta i sig borde kunna tas till intäkt för en läsning där verk och person skiljs åt, men samtidigt betonar han att denna skillnad inte skall överdrivas. Wittgenstein såg i filosofin något mer än en rent akademisk verksamhet, avslutar han och just i detta finns anledning att gräva vidare.

Hertzbergs text är en utmärkt och tankeväckande essä som cirklar kring en fråga som nog har varit central i min egen Wittgensteinläsning – just kopplingen mellan person och verk, och denna kopplings betydelse för läsaren. Bör inte läsningen av Wittgenstein på något sätt också eka i min egen livsform?

Hertzberg menar att en sådan koppling kan motiveras med åtminstone två olika metodologiska ansatser: att vilja tänka med filosofen i fråga eller bortförklara denne. I det första alternativet blir biografin ett sätt att etablera ett hermeneutiskt valfrändskap och i det senare ett sätt att reducera filosofens tankar till ett enkelt samtidsfenomen. Det ligger mycket i detta, men vi kan också se till biografin för att försöka utläsa en filosofs åtagande och allvar. I Sokrates liv och död finns en utsaga om filosofens eget åtagande och det allvar med vilket de åsikter som han uttrycker omfattas av filosofen själv. Livet blir en sorts intellektuell pant för de tankar verket uttrycker.

Här hade det varit intressant att läsa Hertzbergs synpunkter på Pierre Hadot’s tolkning av Wittgenstein. Hadot utvecklade en syn på filosofin som en andlig övning och en väg till perfektion. Citat kommer omedelbart för oss — som när Russell frågar Wittgenstein om han tänker på logik eller sina synder, och denne omedelbart svarar “båda” — men endast ett titt på det efterlämnade Nachlass som vi känner till ger uttryck för en filosofisk praxis, en stil, en metod som visar att livet inordnas efter verket som i sin tur uttrycker synen på samtiden. Wittgensteins val av filosofi som ämne i sig har betydelse här också.

I “Pierre Hadot as a reader of Wittgenstein” skriver Sandra Laugier om den tysta etik som Hadot tyckte sig se i slutet av Tractatus, och hur det tigande som där anbefalles påminde denne om en andlig övning i den bemärkelse Hadot använder begreppet.

Vi kan också minnas Norman Malcolms anekdot om hur Wittgenstein blir rasande när någon slarvar med språket eller kategoriserar på ett olämpligt sätt. Här finns en nästan uppfostrande aspekt av Wittgensteins sätt att leva, en sorts tvångsmässig terapeutisk ton i umgänget med andra. Det finns något i det allvar med vilket Wittgenstein närmade sig filosofin som tycks djupt meningsfullt – och det kanske är det Hertzberg menar i konstaterandet att det inte bara var en akademisk syssla. I den märkliga lilla artikeln ”Wittgenstein’s visit to Ithaca in 1949: on the importance of details” av Trevor Pinch och Richard Swedberg finns en mängd exempel på just det allvar som Wittgenstein tycks ha tillmätt filosofin och sitt eget liv (här finns förstås en annan, mindre smickrande narcissistisk läsning).

Detta i livet ständigt närvarande allvar, detta åtagande, tycks anbefalla en läsart och kanske ett eget allvar. Under alla omständigheter en enastående intressant essä.

Reading Notes I: Tegmark and substrate independence

Tegmark (2017:67) writes ”This substrate independence of computation implies that AI is possible: intelligence doesn’t require flesh, blood or carbon atoms.”. How should we read this? The background is that he argues that computation is independent of what we use for hardware and software and what is required is only that the matter we compute in fulfills som very simple conditions like sufficient stability (what would intelligence look like if it was based on gases rather than more solid matter, one could ask – remembering the gas giants in Bank’s novels, by the way – sufficiently large gases may be stable enough to support computation?). But what is more interesting here is the quick transition from computation to intelligence. Tegmark does not violate any of his own assumptions here – he is exceptionally clear about what he thinks intelligence is and builds on a Simonesque notion of attaining goals – but there still seems to be a lot of questions that could be asked about the move from computation to intelligence. The questions that this raises for me are the following:

(i) Is computation the same as intelligence (i.e. is intelligence a kind of computation – and if it is not what is it then?)

(ii) It is true that computation is substrate agnostic, but is not substrate independent. Without any substrate there can be no computing at all, so what does this substrate dependence mean for intelligence? Is it not possible that the nature of the matter used for computation matters for the resultant computation? A very simple example seems to be the idea of computation at different temperatures and what extreme temperatures may lead to (but maybe Tegmark here would argue that this violates the stability condition).

(iii) In a way this seems to be assuming what is to be proven. What Chalmers and others argue is that while computation may be substrate agnostic, cognition or consciousness is not. If there was a way to show that intelligence is substrate specific – only certain classes of matter can be intelligent – what would that look like?

(iv) The question of consciousness is deftly avoided in the quoted sentence, but is there an aspect of observation, consciousness and matter somewhere that seems to matter. I know too little about the role of observation in quantum physics to really nail this down right now, but is it not possible that there exists certain kinds of matter that can observe, and others that cannot?

(v) Even if intelligence is substrate agnostic, as computation, may it not be dependent on certain levels of complexity in the organization of the computation and may it not be the case that these levels of complexity can only be achieved in certain classes of matter? That is, is there an additional criterion for intelligence, in addition to the stability criterion laid out by Tegmark, that needs to be taken into account here?

(vi) What would the world have to be like for intelligence NOT to be substrate agnostic? What would we call the quality that some classes of matter has that others lack and that means that those classes can carry intelligence.

(vii) the close connection between computation and intelligence seems to open itself up to a criticism based on Wittgenstein’s notion of an ”attitude to a soul”. Is this just a trite linguistic gripe, or a real concern when we speak about intelligence?

(viii) It seems as if we can detect computation in matter, does this mean that we can detect intelligence just by detecting computation? Clearly not. What is it that we detect when we detect intelligence? This brings us back to the question of tests, of the Turing test et cetera. The Turing test has arguably been passed many times, but is not an interesting test at all – but is there a test for intelligence that can be reduced to a physical measurement? There certainly should be a test for computation that can be easily designed, right?

(ix) Intelligence is a concept that applies to action over a longer time than computation. Does the time factor change the possible equivalence between the concepts?

A lot to think about. Fascinating book so far.

Aspect seeing and consciousness I: What Vampires Cannot Do

In the novel Blindsight by Peter Watts mankind has resurrected vampires (no, not a good idea) – found in the book to be real predators that became extinct. One difference between vampires and humans is that vampires can see both aspects of a Necker cube at the same time – they are able to do hyper-threading and think several thoughts at the same time. In other words, vampires are capable of seeing two aspects of something – or more – simultaneously.

Wittgenstein studies this phenomenon in the second part of Philosophical Investigations, and one interpretation of his remarks is that he sees aspect seeing as a way to show how language can confound us. When we see only one aspect of something we forget that it can equally be something else, and that this is how we are confused. The duck-rabbit is not either duck or rabbit, it is ultimately both, it can be seen as both animals.

 

But maybe we can learn even more from his discussion of aspect seeing by examining the device Watts uses? The duck-rabbit, the Necker-cube and the old woman/young woman are all interesting examples of how we see one or the other aspect of something. But what would it mean to see both? Let’s assume for the moment that there is a being – a vampire as Watts has it – that can see both aspects at the same time. What would that be like?

Trivially we can imagine _two_ people who look at a Necker cube and see both aspects of it. That is not a hard thing to understand or accept. But a single person seeing both aspects at the same time, that seems more challenging, if not impossible. And maybe this is the thing to explore. What if the following holds true:

(i) Consciousness is limited to a single aspect in the world at a time.

We need to dig further, as this is a very imprecise way to put it, we want to find something more general and distinct to say here. When you are looking at a Necker cube you can only see one aspect at a time, and that is a necessary component of being a “you”. Conscious observation collapses the world to a single aspect out of a multitude of aspects.

That seem trivial. What we are now saying is that in order to see the world, you need to see the world in one specific way at a time. You cannot see it in different ways simultaneously. And that hits on something worth dwelling a bit on – the issue of time in aspect seeing. When you see an aspect of something you construct it in your head over time – it is like having lego pieces and assembling as specific lego construction. Just as you cannot assemble two lego constructions out of the same pieces at the same time you need to limit yourself to one single aspect when several are offered.

This idea, that two simultaneous aspects cannot be constructed out of observation at the same time points to consciousness as “single-threading” rather than “hyper-threading” with Watt’s terminology. But there is no way to imagine a world in which you can make two different simultaneous lego constructions out of lego pieces, that simply is a violation of the way the world is. Now, that opens up the following question:

Q1: Is hyper-threading as described by Watts necessarily impossible in the same way that the simultaneously different lego constructions built from the same pieces are?

This in turn is an interesting question, since it seems to imply that we have a boundary condition for consciousness here – it is necessarily single-threaded, or should be treated as two different consciousnesses in the same body as per our early observation that it is easy to imagine two observers seeing different aspects of the same thing.

We can then develop (i) into:

(ii) Consciousness is necessarily single-threaded.

What would this limitation imply, except that we cannot see a Necker cube in both ways at the same time? It would imply that the necessary reduction of several aspects into a single one is a pre-requisite for us to call something individually conscious.

I suspect there is more here, and want to return to this later, perhaps in a more structured fashion.